Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verhart Algemene Voorwaarden (VAV)

 

Hoofdstuk I Algemeen

Artikel 1 Definities en toepassing: 1. Deze Verhart Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (waaronder overeenkomsten en aanbiedingen) tussen enerzijds Verhart Groen B.V. (tevens handelende onder de naam Verhart Infra)  en vennoten/bestuurders daarvan (hierna allen te noemen: Verhart) met anderzijds de wederpartij. Onder de rechtsbetrekkingen vallen onder meer: opdrachten voor het loon- en aannemingsbedrijf in de ruimste zin van het woord; opdrachten inzake grondverzet-, graaf-, infra-, cultuurtechnische, tuinbouwkundige en terreinwerkzaamheden en groenvoorzieningen inclusief het onderhoud daarvan en aanverwante werkzaamheden; verhuur en inhuur van werktuigen en mankracht; verkoop en/of levering van zaken. De betrekkingen worden hierna genoemd `overeenkomst(en)’.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder `wederpartij’ verstaan, diegene die als opdrachtgever, huurder, koper of elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met Verhart.

3. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij binden Verhart niet.

4. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk. De overige voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. De afwijking van deze voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijking in een volgende overeenkomst wordt bevestigd.

5. De voorwaarden genoemd onder Hoofdstuk I (Algemeen) gelden onverkort op de overeenkomsten bedoeld in de volgende hoofdstukken, tenzij en uitsluitend voor zover in die voorwaarden daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

6. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Verhart om andere redenen geen beroep kan doen.

7. Indien de wederpartij niet voldoet aan de in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst genoemde verplichten en/of niet voldoet aan de genoemde termijnen, leidt dat tot verval van de rechten en aanspraken van de wederpartij daaruit voortvloeiend.

 

Artikel 2 Overeenkomst: 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod Verhart heeft bereikt, tenzij Verhart het vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept. In ieder geval wordt een termijn van een week als onverwijld aangemerkt. Het enkel uitbrengen door Verhart van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Verhart niet tot het sluiten van een overeenkomst.

2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Verhart aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd.

3. Rechtshandelingen, mededelingen en dergelijke van wederpartij met ondergeschikten van Verhart binden Verhart niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen, mededelingen en dergelijke door Verhart uitdrukkelijk wordt ingestemd. Alleen Verhart kan een beroep doen op deze bepaling.

 

Artikel 3 Afwijkingen: 1. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

2. Verhart is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

3. Verhart mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke C.A.O. en andere verbindende arbeidsvoorwaarden. Indien ingevolge deze arbeidsvoorwaarden recht bestaat op een bijzondere toeslag (bijvoorbeeld overuren), zal Verhart de prijs evenredig kunnen verhogen.

5. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of extra risico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij werken langs de weg en werken op gevaarlijke hellingen, zal Verhart een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.

6. Verhart is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

7. De door Verhart opgegeven aantal uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 4 Tarieven/prijzen: 1. Voor alle werkzaamheden en zaken zullen prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan een vergelijkbaar branche/adviestarief wordt aangehouden, tenzij de door Verhart gebruikelijk gehanteerde prijs hoger is (in welk geval de laatste prijs geldt).

2. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Verhart niet, tenzij die in een volgende overeenkomst worden bevestigd.

 

Artikel 5 Betaling en zekerheden: 1. Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op een door Verhart aangewezen bank- of girorekening. Wederpartij is alleen gerechtigd tot betaling op een G-rekening van Verhart, voorzover Verhart dit uitdrukkelijk toestaat. De kosten voor betaling zijn voor de wederpartij.

2. Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door wederpartij toegerekend aan de oudste vordering en het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel de wederpartij aanwijst.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1, wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten ter grootte van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,–, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van contractuele rente. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag, waaronder de kosten vanwege ingeschakelde juristen/advocaten en andere adviseurs.

4. Verhart is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om naar het oordeel van Verhart voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Verhart is te allen tijde gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren. De kosten voor de zekerheidsstellingen en andere betalingswijzen zijn voor rekening van de wederpartij. Voorts zijn voor rekening de kosten en schade die Verhart maakt en lijdt door opschorting van zijn werkzaamheden.

5. De wederpartij verleent Verhart reeds nu voor alsdan pandrecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van Verhart worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Verhart verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

 

Artikel 6 Reclames: 1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van Verhart onderzoeken of Verhart de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Verhart er terstond nauwkeurig met opgave van aard en de gronden schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na op- of aflevering. Voor rooi- en andere oogstschade is de hierboven bedoelde termijn 3 x 24 uur.

2. Verhart is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen of daarvan tijdig van het resultaat kennis is gegeven.

4. De factuur van Verhart geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum een protest bij Verhart schriftelijk heeft ingediend.

5. Voor transacties waarvoor naar aard of omvang geen offerte, opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst is aangegaan, wordt geacht de overeenkomst volledig te zijn weergegeven door de factuur, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum, met nauwkeurige opgave van de aard en gronden van de reclame.

6. Indien de in het eerste en vierde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Verhart voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.

7. De prestatie van Verhart geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen èn het geleverde of het desbetreffende gedeelte van het geleverde niet in gebruik heeft genomen, niet heeft bewerkt of verwerkt, niet aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, niet heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid: 1. Verhart is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend (overmacht). Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.

2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel, verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Verhart of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Verhart of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Verhart die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van Verhart die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.

3. Verhart aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is. Tevens is Verhart niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Verhart van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van de directie van Verhart.

4. Verhart is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij Verhart werkzame leidinggevenden.

5. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.

6. Verhart is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt  gedekt. Het bedrag zal nooit hoger zijn dan dat bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in een voorkomend geval uitkeert.

7. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.

8. Voor het geval Verhart geen of niet volledig beroep kan doen op de in de voorgaande leden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen is Verhart in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan € 20.000,–.

9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen (door een garantietermijn te stellen), geeft Verhart geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen of onderzoeken en staat Verhart er niet voor in dat de door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor wederpartij deze bestemd heeft. Indien de geleverde zaken en diensten aan Verhart zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal Verhart deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij.

10. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen houdt de opdracht van Verhart niet meer in dan een inspanningsplicht (geen prestatieplicht) om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te leveren.

11. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, en werknemers van Verhart kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de wederpartij worden aangesproken.

 

Artikel 8 Vrijwaring: Indien Verhart terzake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij Verhart terzake volledig vrijwaren en Verhart alles vergoeden wat Verhart aan deze derde dient te voldoen. De wederpartij is tevens verplicht Verhart te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Verhart.

 

Artikel 9 Verplichting wederpartij: 1. De wederpartij staat er voor in dat de overeenkomst door Verhart zonder beletselen en vertragingen uitgevoerd kan worden. De wederpartij is verplicht Verhart in te lichten omtrent alle omstandigheden, zoals onder andere de ligging van niet zichtbare kabels, leidingen, obstakels (waaronder wegmeubilair) en alle tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan Verhart. De wederpartij is verplicht de obstakels voorafgaand duidelijk te markeren. De wederpartij is verplicht bij aanvang van de werkzaamheden door Verhart aanwezig te zijn en zonodig aanwijzingen te geven, welke van belang zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Indien nodig stelt de wederpartij op het eerste verzoek van Verhart op kosten van de wederpartij een vakbekwaam persoon ter beschikking, zodat Verhart in staat is de opdracht in de overeengekomen tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk en zonder schade uit te voeren. Zonder nadere inlichtingen en markeringen mag Verhart ervan uitgaan dat er geen obstakels en dergelijke aanwezig zijn, althans dat daar geen rekening mee hoeft te worden gehouden.

2. De wederpartij is ‘grondroerder’ in de zin van de ‘Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten’:  de graaf-, bagger- en bodemwerkzaamheden worden met betrekking tot voorkomen van schades aan ondergrondse kabels en overige objecten altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid en leiding van de wederpartij. In geval van graaf-, bagger- of bodemwerkzaamheden dient wederpartij dan ook tijdig volgens de normen en regelgeving voor aanvang van de werkzaamheden een melding te doen bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) danwel de wettellijk aangewezen instantie. Wederpartij is verplicht alle instructies die vanwege voornoemde melding worden ontvangen, op te volgen, en ziet erop toe dat alle leiding/netbeheerders reageren. De verkregen gebiedsinformatie zal de wederpartij op de werklocatie aanwezig hebben. Indien wederpartij niet de in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft dan wel niet aan hierin bedoelde verplichtingen heeft voldaan, staat deze er voor in dat er op de werklocatie geen kabels, leidingen en andere obstakels,belemmeringen of risico’s aanwezig zijn. In geval van mogelijke aanwezigheid van kabels, leidingen en andere obstakels, stelt de wederpartij op eerste verzoek van Verhart  op kosten van en voor risico van de wederpartij een vakbekwaam persoon ter beschikking die onder leiding en verantwoording van de wederpartij proefgravingen uitvoert en overige verplichting in het kader van ‘zorgvuldig graven’ uitvoert, zodat Verhart in staat is de werkzaamheden in de overeengekomen tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk en zonder schade uit te voeren.

3. De wederpartij staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid. De wederpartij is verplicht voor zover redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren.

4. De wederpartij is bij iedere niet-naleving van de overeenkomst (waaronder deze voorwaarden) van rechtswege in verzuim.

5.. De wederpartij is verboden binnen een jaar na einde van de overeenkomst een werknemer van Verhart op een of andere wijze direct of indirect in dienst te nemen of op andere wijze voor zich werkzaam te laten zijn, op straffe van een direct opeisbare boete ad € 5.000,– per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt.

6.. De wederpartij is verboden binnen een jaar na einde van de overeenkomst op een of andere wijze direct of indirect zelf voor derden de door Verhart verrichte werkzaamheden uit te gaan voeren, op straffe van een direct opeisbare boete ad € 5.000,– per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt, tenzij de wederpartij aantoont voor het aangaan van de overeenkomst deze werkzaamheden zelf al voor derden te hebben verricht.

7. Wederpartij dient zorg te dragen voor het schoonmaken/houden van de openbare weg voor, tijdens en na de werkzaamheden, indien de openbare weg wordt gebruikt bij de werkzaamheden. Indien wederpartij dit niet zal doen, zal wederpartij dit voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk melden. Verhart is te allen tijde bevoegd zelf het schoonmaken/houden ter hand te nemen en de kosten daarvoor in rekening te brengen bij de wederpartij. Verhart draagt zorg voor plaatsing van waarschuwingsborden en is gerechtigd de kosten daarvan in rekening te brengen bij de wederpartij.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. Verhart doet uitdrukkelijk geen afstand van haar rechten in de zin van art. 1 van de Auteurswet 1912 en behoudt zich alle rechten uit intellectuele eigendom voor. Elke intellectuele eigendom met betrekking tot de verrichte prestatie blijft volledig bij Verhart. In individuele gevallen kan aan een wederpartij een gebruiksrecht met betrekking tot de verrichte dienst worden verleend. Dit gebruiksrecht zal echter nooit verder strekken dan voor zover vereist voor de uitvoering van de individuele overeenkomst

2. Indien de wederpartij inbreuk maakt op de aan Verhart toekomend intellectuele eigendomsrechten of dergelijke activiteiten door derden bevordert, dan is wederpartij een direct opeisbare een boete  verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding, onverminderd de aanspraken van Verhart op volledige schadevergoeding.

3. De wederpartij garandeert, dat de intellectuele eigendom met betrekking tot door hem aangeleverde gegevens en bescheiden toebehoort aan niemand anders dan de wederpartij. De wederpartij vrijwaart dientengevolge Verhart van eventuele schadevergoedingsvorderingen van derden en/of andere vorderingen die aan Verhart schade berokkenen, en die een gevolg zijn van het niet voldoen aan de bovengenoemde garantie door de wederpartij.

 

Artikel 11 Meer wederpartijen: Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

 

Artikel 12 Einde van de overeenkomst:

1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Verhart niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, danwel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat (waaronder ook aandelenoverdracht waardoor de zeggenschap binnen de vennootschap wijzigt), alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer danwel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, is wederpartij van rechtswege in verzuim en is elke vordering die Verhart te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In de gevallen onder lid 1 genoemd, heeft Verhart het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verder uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Verhart is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de wederpartij te vorderen alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

4. In het geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Verhart schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig dient te omschrijven.

5. De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van de reeds door Verhart verrichte prestaties, en heeft Verhart onverkort recht op betaling voor/van die prestaties.

 

Artikel 13 Competentie en toepassing Nederlands recht: 1. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de civiele rechter in Nederland. In zaken waarbij de rechtbank bevoegd is, is de rechtbank te Utrecht uitsluitend bevoegd. Verhart is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.

2. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

3. De wederpartij wordt geacht voor iedere overeenkomst en voor ieder geschil wat daaruit voort vloeit, in ieder geval in Nederland woonplaats te hebben. Bij gebreke van een aan Verhart bekende woonplaats, zullen de regels bij het ontbreken van een bekende woonplaats in Nederland van toepassing zijn.

4. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 14 Aflevering en risico: 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van goederen aan de wederpartij ter plaatse waar Verhart haar bedrijf uitoefent. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van Verhart aan wederpartij dat de goederen kunnen worden afgehaald. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. De wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Verhart ophaalt of, indien levering op een ander adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

2. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij franko-levering is overeengekomen.

3. Het aannemen van zaken van Verhart door de wederpartij of de door deze ingeschakelde vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

4. Indien Verhart door verzuim van de wederpartij de goederen niet aan de wederpartij kan afleveren, zal Verhart redelijke kosten hiervoor in rekening mogen brengen. Deze kosten bedragen minimaal 5% van de waarde van de goederen per dag, met een minimum van € 100,00 per dag.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud: 1. Alle te leveren en geleverde goederen, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van Verhart tot de wederpartij zal hebben voldaan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Verhart krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten.

2. De wederpartij heeft, zolang deze niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met Verhart, het recht om de geleverde goederen zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en te verwerken. Indien het eigendomsrecht van Verhart na bewerking door zaaksvorming, vermenging, natrekking e.d. teniet gaat, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de (mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op Verhart over. De wederpartij treedt kosteloos als houder en bewaarnemer van het goed waarvan aan Verhart de (mede-)eigendom toekomt.

3. Indien de wederpartij in verzuim is, is Verhart bevoegd de goederen direct op te eisen van een ieder die de goederen houdt. Men is verplicht Verhart te allen tijde toegang te verschaffen, teneinde diens rechten te kunnen effectueren.

 

Artikel 16 Algemeen: 1. Aanvangstijd van het werk en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden, worden bij benadering vastgesteld.

2. De aanvangstijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Verhart.

 

Artikel 17 Wijziging aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende omstandigheden:

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door Verhart wordt aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.

2. Verhart heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar het oordeel van Verhart voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.

3. Indien de wijziging, bedoeld in lid 2 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 e.v. met in achtneming van het daarin bepaalde.

4. In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die of van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, of omstandigheden die Verhart niet kunnen worden toegerekend of omstandigheden die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

5. Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 intreden heeft Verhart aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.

6. Verhart zal, indien deze van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De wederpartij zal in dat geval op korte termijn overleg plegen met Verhart in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed, bij gebreke van overeenstemming zal de rechter hiertoe beslissen. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.

7. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door wederpartij verschuldigde door Verhart naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.

 

Hoofdstuk II Verhuur van werktuigen en arbeid

Artikel 18 Algemeen: Verhart verbindt zich het/de overeengekomen werktuig en/of werknemer ter beschikking te stellen voor de overeengekomen periode, gelijk de wederpartij verplicht is het werktuig en/of de werknemer van Verhart aan te nemen voor de overeengekomen periode. Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om een huurzaak te monteren en/of te demonteren, onderdeel uitmaken van de totale periode. Verhart is gerechtigd het overeengekomen werktuig (en/of de overeengekomen werknemer) te allen tijde te vervangen door een gelijkwaardige machine/werknemer.

 

Artikel 19 Instructies: Verhart en werknemer zijn enkel gehouden redelijke instructies van de wederpartij uit te voeren, voor zover de verlangde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van de werknemer en/of het verhuurde materieel en het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld. Alle werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid en leiding van de wederpartij.

 

Artikel 20Transportrisico: De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan, of veroorzaakt door het verhuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van de wederpartij worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.

 

Artikel 21 Werkbonnen: Verhart of diens gemachtigde kan de soort en het aantal gemaakte verhuururen registreren op werkbonnen. De werkbonnen worden in dat geval dagelijks of wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend. Maakt de wederpartij of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden gelegenheid tot ondertekening, dan wordt de wederpartij geacht zich met de inhoud van de werkbonnen te verenigen.

 

Artikel 22 Teruglevering: Bij niet tijdige teruglevering van het (gehuurde) materieel na afloop van de huurperiode is de wederpartij verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan Verhart te vergoeden.

 

Artikel 23 Prijzen verhuur: Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen inclusief brandstof en exclusief aan- en afvoerkosten van derden of Verhart zelf.

Hoofdstuk III Inhuur van werktuigen en arbeid

 

Artikel 24 Verplichtingen wederpartij: 1. Wederpartij is verplicht zorg te dragen dat de door Verhart van wederpartij ingehuurde werknemers en\of machines tijdig en op de gewenste locatie aanwezig zijn.

2. Wederpartij dient wekelijks aan Verhart ter goedkeuring een overzicht te verstrekken van de werknemers (naam, sofinummer) die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingezet en een overzicht van het aantal verhuururen van de betreffende week. Bij onenigheid over het aantal gewerkte uren gelden alleen de door Verhart geaccordeerde overzichten als juist.

3. Wederpartij dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) te voldoen.

4.Verhart is te allen tijde gerechtigd een naar redelijkheid door Verhart te bepalen percentage van de door Verhart verschuldigde vergoeding te betalen op een G-rekening van wederpartij. Wederpartij is verplicht daartoe over een G-rekening te beschikken. Voorts is wederpartij verplicht bij iedere factuur in het kader van de WKA correcte mandagenregisters, met weeknummers en sofinummers te voegen. Verhart houdt zich het recht voor om facturen niet te betalen, indien de genoemde gegevens ontbreken. Voorts is de wederpartij verplicht om binnen een week na het verkrijgen van de opdracht aan Verhart te verstrekken een verklaring inzake afdracht loonheffing en inzake afdracht sociale verzekeringspremies van het laatste kwartaal, een kopie van de G-rekeningovereenkomst, alsmede een recente kopie inschrijving KvK (niet ouder dan 3 mnd).

5. Het is wederpartij niet toegestaan tijdens de inhuurperiode en binnen drie maanden na het einde daarvan prijsopgaven of aanbiedingen te doen aan de opdrachtgever van Verhart voor uitbreiding of wijziging van diens werk. Bij overtreding hiervan is wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,– per overtreding, onverminderd de aanspraken van Verhart op volledige schadevergoeding.

6. Wederpartij dient ervoor zorg de dragen dat met betrekking tot zowel het personeel, als de werktuigen en overige arbeidsmiddelen alle wettelijke verplichtingen, waaronder de arbo-verplichtingen, is voldaan. Op verzoek van Verhart dient wederpartij dit aan te tonen. Alle werknemers moeten kennis nemen van de VGM-regels van Verhart, alsmede in bezit zijn van een veiligheidspaspoort, of een kopie van het certificaat van de behaalde VVA-I-diploma afgeven, voorafgaande aan de werkzaamheden.

7. Het is wederpartij niet toegestaan de opdracht uit te laten voeren door derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhart. Wederpartij dient in dat geval de overeenkomst met de derde schriftelijk vast te leggen en ervoor zorg te dragen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op die overeenkomst, op een zodanige wijze dat de wederpartij de rechtspositie van Verhart inneemt en de ingehuurde derde de positie van de wederpartij.

8. Ondergeschikten van Verhart of andere door Verhart ingeschakelde personen zijn te allen tijde bevoegd het gehuurde materieel te besturen tenzij de machinist van wederpartij dit uitdrukkelijk verbiedt.

 

Artikel 25 Verzekering: 1. Wederpartij is gehouden voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden het door wederpartij gebruikte werkmaterieel te verzekeren voor aansprakelijkheid, waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Tevens dient wederpartij zich te verzekeren voor bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringen dienen onder meer kabel- en leidingschade, milieuaantasting en overig werkrisico, en voorzover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid te dekken. Indien daarnaast bij de werkzaamheden nog bijzondere risico`s aanwezig zijn, die niet door de hiervoor bedoelde verzekeringen worden gedekt, dient de wederpartij zich hiervoor alsnog te verzekeren.
2. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de voor Verhart verrichte werkzaamheden binnen de hoedanigheidsomschrijving van het bedrijf van wederpartij van al de in lid 1 bedoelde verzekeringen vallen.

3. De minimale verzekerde som van de in lid 1 bedoelde verzekeringen dient € 2.250.000 per gebeurtenis te bedragen.

4. Wederpartij dient ten aanzien van de in lid 1 bedoelde verzekering aan al haar verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de verschuldigde premies, te voldoen.

5. De aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel moet Verhart in haar hoedanigheid van huurder\houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Voorzover nodig verleent wederpartij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Verhart om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien de verplichtingen uit dit lid niet wordt nagekomen of wederpartij een andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en Verhart door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is wederpartij verplicht in aanvulling op artikel 8, Verhart terzake volledig te vrijwaren en Verhart alles te vergoeden wat Verhart aan deze derde dient te voldoen.

 

Montfoort, oktober 2011

Afspraak maken?

Bel ons of vul onderstaand formulier in:

Tel.: 0348 – 47 18 05

  Naam

  *Bedrijf

  Telefoon

  Uw email

  Voorkeur contact

  Uw bericht