CO2 prestatieladder: Reduceren van CO2

CO2 prestatieladder: Reduceren van CO2

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Deze website geeft u meer inzicht in de gedachte achter de CO2-Prestatieladder en hoe het instrument ook voor uw organisatie kan werken.

Uitgangspunten

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

De ladder in het kort uitgelegd

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voordeel bij gunning

De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. 

Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een –fictieve- korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

 

Downloads:

CO2 Emissie inventarisrapport 2023

CO2 emissie inventaris 2023

Scope 3 footprint 2023

Nieuwsbrief Januari 2024

CO2 Reductiemaatregelen 2023

Scope 3 footprint 2022

Ketenanalyse inhuur en onderaannemers mei 2023

CO2 emissie inventaris 2023 H1

Nieuwsbrief Januari 2023

CO2 emissie inventaris 2022

CO2 Emissie inventarisrapport 2022

CO2 Reductiemaatregelen 2022

Nieuwsbrief september 2022

CO2-footprint 2020

Energie Management Actieplan

Beleidsverklaring

Nieuwsbrief 1 2021

Nieuwsbrief 2 2021

Sector- en Keteninitiatieven

CO2- bewust Certificaat Niveau 3

Voortgangsrapportage 1 2021

Actieve deelname initiatief

CO2 emissie inventaris 2021

CO2 Reductiemaatregelen

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2 -Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema.

 

Bezoek: Co2-prestatieladder.nl >>

Afspraak maken?

Bel of mail ons:

0348 – 47 18 05
info@verhartgroen.nl